ሮያልኮሌጅ ከዚህ በታች ለተዘረዘሩት ክፍት የስራ መደቦች አመልካቾችን አወዳድሮ ለፒያሣ፣ ለአዲሱገበያ፣ ለፍላሚንጎ፣ ለአዳማና ለሆሣዕና ካምፓሶች መስፈርቱን የምታሟሉ ተወዳዳሪዎች በቋሚነት መቅጠርይ ፈልጋል፡፡

 
ተ.ቁ የስራመደብ ብዛት የትምህርትዝግጅት የሥራልምድ ቦታ ደመወዝ
1 የካምፓስ ዲን 2 PHD.በትምህርትአስተዳደር/በማናጅመንትወይምተዛማጅሙያወይም
የማስተርስዲግሪበተመሳሳይሙያ
በከፍተኛ ት/ት በማስተማር/ በምርምር 5 አመትናከዚያበላይየሰራ/የሰራችሆኖከዚህውስጥቢያንስ 3 አመታትበኃላፊነትየሰራ/ች አዳማናሆሳዕናካምፓስ
በስምምነት
2 የ IT ሌክቸረር 1 በIT ና ተዛማጅሙያሁለተኛዲግሪያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች አዲሱገበያካምፓስ በስምምነት
3 ኮምፒውተር ሣይንስ ሌክቸረር 1 በኮምፒውተርሣይንስ 2ተኛ ዲግሪያለው/ያላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች አዲሱገበያካምፓስ በስምምነት
4 በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና የጽሕፈትና ቢሮአስተዳደር አሰልጣኝ 1 በጽሕፈትናቢሮአስተዳደርበዲግሪየተመረቀ/ች Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች አዲሱገበያካምፓስ በስምምነት
5 በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ናስልጠና የሰው ኃብት አስተዳደር አሰልጣኝ 1 በሰውኃብትአስተዳደርዲግሪያለው/ላትእስከ Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች አዲሱገበያካምፓስ በስምምነት
6በቴክኒክናሙያትምህርትናስልጠናየITአሰልጣኝ 1 በITየመጀመሪያዲግሪያለው/ያላትእስከ Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች አዲሱገበያካምፓስ በስምምነት
7 በቴክኒክናሙያትምህርትናስልጠናአካውንቲንግአሰልጣኝ 1 በአካውንቲንግየመጀመሪያዲግሪያለው/ያላትእስከ Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች አዲሱገበያካምፓስ በስምምነት


8 በቴክኒክናሙያትምህርትናስልጠናማርኬቲንግአሰልጣኝ 1 የመጀመሪያዲግሪና Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች
9 የሰውኃይልአስተዳደርአፊሰር 1 ማኔጅመንት፣ በሰውኃይልአስተዳደርናሌሎች
ተመሣሣይሙያዎችበዲፕሎማየሰለጠነ
በሙያው 2 ዓመትየስራልምድያለው/ላትየኮምፒውተርአጠቃቀምመሠረታውእውቀት
ያለው/ላት
10 ሲኒየርአካውንታንት 1 የመጀመሪያዲግሪበአካውንቲንግናፋይናንስ፣ በኢኮኖሚክስ፣
በቢዝነስአድሚኒስትሬሽንናተመሣሣይየሙያመስኮች
- 2 ዓመትየስራልምድያለው/ላት
- በፒችትሪሰርተፊኬትያለውናየሰራበት
11 ማርኬቲንግማኔጅመንትሌክቸረር 1 2ተኛ ዲግሪበማርኬቲንግማኔጅመንትየተመረቀ/ች 2 ዓመትየማስተማርልምድያለው/ላትበከፍተኛ ት/ት ተቋምየሰራ/ች
12 የሰውኃይልአስተዳደርኃላፊ 1 ማኔጅመንት፣ በሰውኃይልአስተዳደርናሌሎችተመሣሣይሙያዎችየሰለጠነየመጀመሪያዲግሪ በሙያው 3 ዓመትየስራልምድያለው/ላትየኮምፒውተርአጠቃቀምመሠረታውእውቀት
ያለው/ላት
13 የሂሳብክፍልኃላፊ 1 የመጀመሪያዲግሪበአካውንቲንግናፋይናንስ፣ በቢዝነስአድሚኒስትሬሽንናተመሣሣይየሙያመስኮች - 3 ዓመትየስራልምድያለው/ላት
- 1 ዓመትበኃላፊነትየሰራ/የሰራች
- በፒችትሪሰርተፊኬትያለውናየሰራበት
14
አካውንቲንግሌክቸረር1 2ተኛ ዲግሪበአካውንቲንግናፋይናንስየተመረቀ/ች 2 ዓመትየማስተማርልምድያለው/ላት
በከፍተኛ ት/ት ተቋምየሰራ/ች
15 ማርኬቲንግማኔጅመንትሌክቸረር 1 2ተኛ ዲግሪበማርኬቲንግማኔጅመንት/በተመሳሳይየትምህርትመስክየተመረቀ/ች 2 ዓመትየማስተማርልምድያለው/ላት
በከፍተኛ ት/ት ተቋምየሰራ/ች
16 ቢዝነስማኔጅመንትሌክቸረር 1 2ተኛ ዲግሪበቢዝነስማኔጅመንት/በተመሳሳይየትምህርትመስክየተመረቀ/ች 2 ዓመትየማስተማርልምድያለው/ላት
በከፍተኛ ት/ት ተቋምየሰራ/ች
17 በቴክኒክናሙያትምህርትስልጠናአሰልጣኝ 1 ቢዩልዲንግኤሌክትሪካልኢንስታሌሽንሌቭል 4 ወይምበኤሌክትሪክሲቲእናኤሌክትሮኒክስየመጀመሪያዲግሪ 3 አመትለሌቭል 4 2አመት የ መጀመሪያዲግሪበተጨማሪcoc level 4 እናየማስተማርዘዴሠርተፍኬትያለው/ያላት
18 በቴክኒክናሙያትምህርትስልጠናአሰልጣኝ 1 በሰርቪይንግሌቭል 4 ወይምየመጀመሪያዲግሪ 3 አመት ለ ሌቭል 4 2አመት የ መጀመሪያዲግሪበተጨማሪcoc level 4 እናየማስተማርዘዴሠርተፍኬትያለው/ያላት
19 የሬጂሰትራርኃላፊ 2 በእሰታቲክስወይምኢንፎርሜሽንቴክኖሎጂወይምኮምፒውተርሳይንስ
ወይም
ተዛማጅነትያለውትምህርትየመጀመሪያዲግሪ
3 ዓመትናከዛበላይ በ ሬጂስትራርናተዛማጅየስራኃላፊነትየሰራ /ች
20 ሲኒየርአካውንታንት 1 አካውንቲንግእናፋይናንስየመጀመሪያዲግሪ 3ዓመትናከዛበላይየሰራ/ች
2፻ እቃግዢባለሙያ 1 በፐርቼዚንግእናሰፕላይማኔጅመንትወይምበአካውንቲንግዲፕሎማ /ዲግሪ ለዲፕሎማ 4 ዓመትለዲግሪ 2 ዓመት
በሙያውየሰራ/ች
ዳታኢንኮደር

1 በኢንፎርሜሽንቴክኖሎጂ/ስታትስቲክስዲፕሎማLevel 4 COC ያለው/ላት 2 ዓመትናከዛበላይ በ ዳታኢንኮደርነትየሰራ /ች
22
አካውንቲንግሌክቸረር

1 2ተኛ ዲግሪበአካውንቲንግናፋይናንስየተመረቀ/ች 2 ዓመትየማስተማርልምድያለው/ላትበከፍተኛ ት/ት ተቋምየሰራ/ች
በቴክኒክናሙያትምህርትናስልጠናየላይብረሪአሰልጣኝ

1
በላይብረሪሳይንስበዲግሪየተመረቀ/ች እስከ Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች
23 ቢዝነስማኔጅመንትሌክቸረር 1 2ተኛ ዲግሪበቢዝነስማኔጅመንትየተመረቀ/ች 2 ዓመትየማስተማርልምድያለው/ላት
በከፍተኛ ት/ት ተቋምየሰራ/ች
24 IT ሌክቸረር 1 በIT 2ተኛ ዲግሪያለው/ያላት 2 ዓመትየማስተማርልምድያለው/ላት
በከፍተኛ ት/ት ተቋምየሰራ/ች
25 በቴክኒክናሙያትምህርትናስልጠና IT አሰልጣኝ 1 በITበዲግሪየተመረቀ/ች እስከ Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች
26 በቴክኒክናሙያትምህርትናስልጠናአካውንቲንግአሰልጣኝ 1 በአካውንቲንግበዲግሪየተመረቀ/ች እስከ Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች
27 በቴክኒክናሙያትምህርትናስልጠና HRM አሰልጣኝ 1 በHRMዲግሪየተመረቀ/ች እስከ Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች
28 በቴክኒክናሙያትምህርትናስልጠናሴክሬተሪያልሳይንስአሰልጣኝ

1 በጽሕፈትናቢሮአስተዳደርበዲግሪየተመረቀ/ች Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች
29 ሲኒየርፀሐፊ 2 በጽሕፈትናቢሮአስተዳደር፣ በIT፣ በኮምፒውተርሣይንስ፣ በኢንፎርማቲክስበዲኘሎማወይም Level 4 የተመረቀች Level 4 COC ያላት 2 ዓመትየሥራልምድያለው/ያላት
30 ላይብረሪያን 1 በላይብረሪሣይንስበዲኘሎማየተመረቀ 2 ዓመትናከዚያበላይየስራልምድ
31 የማባዣባለሙያ 1 10ኛ ወይም 12ኛ ክፍልያጠናቀቀ/ች 1 ዓመትበማባዣማሽንየማባዛት
ስራላይልምድያለው/ላት
8 በቴክኒክናሙያትምህርትናስልጠናማርኬቲንግአሰልጣኝ 1 የመጀመሪያዲግሪና Level 4 COC ያለው/ላት በማስተማር 2 ዓመትየሰራ/ች
9 የሰውኃይልአስተዳደርአፊሰር 1 ማኔጅመንት፣ በሰውኃይልአስተዳደርናሌሎችተመሣሣይሙያዎችበዲፕሎማየሰለጠነ በሙያው 2 ዓመትየስራልምድያለው/ላትየኮምፒውተርአጠቃቀምመሠረታው
እውቀትያለው/ላት
10 ሲኒየርአካውንታንት 1 የመጀመሪያዲግሪበአካውንቲንግናፋይናንስ፣ በኢኮኖሚክስ፣ በቢዝነስአድሚኒስትሬሽንናተመሣሣይየሙያመስኮች - 2 ዓመትየስራልምድያለው/ላት
- በፒችትሪሰርተፊኬትያለውናየሰራበት
11 ማርኬቲንግማኔጅመንትሌክቸረር 1 2ተኛ ዲግሪበማርኬቲንግማኔጅመንትየተመረቀ/ች 2 ዓመትየማስተማርልምድያለው/ላትበከፍተኛ ት/ት ተቋምየሰራ/ች